Norgren Polska

Strona główna / O nas / Polityka prywatno?ci

Polityka prywatno?ci

POLITYKA PRYWATNO?CI

Bezpiecze?stwo/Polityka Prywatno?ci

Wszystkie zbierane przez nas dane dotycz?ce klientów s? zabezpieczone przed nieautoryzowanym dost?pem. Zobowi?zujemy si? do ochrony prywatno?ci naszych klientów.

Zbierane na stronie informacje s? wykorzystywane jedynie do polepszenia przekazu strony i dopasowania jej do wymaga? naszych klientów.

Osobistych informacji na temat osób odwiedzaj?cych nasz? stron? nie sprzedajemy, nie wynajmujemy, ani nie udost?pniamy innym.

Korzystaj?c z naszej strony, wyra?asz zgod? na gromadzenie i wykorzystywanie tych informacji przez norgren.com W przypadku podj?cia decyzji o zmianie polityki prywatno?ci, ewentualne zmiany zamie?cimy na naszej stronie, daj?c naszym klientom mo?liwo?? zapoznania si?  z rodzajem informacji, jakie gromadzimy, a tak?e ze sposobem ich u?ycia i okoliczno?ciami ujawnienia.

Informacje o Prawach Autorskich

Wszystkie materia?y pojawiaj?ce si? na stronie norgren.com s? chronione mi?dzynarodowym prawem autorskim oraz postanowieniami traktatowymi. Prawo autorskie do tych materia?ów posiada Norgren Limited lub oryginalny twórca tych materia?ów. ?adne z tych materia?ów nie mog? by? kopiowane, reprodukowane, modyfikowane, publikowane, przesy?ane drog? elektroniczn?, wysy?ane poczt?, transmitowane ani dystrybuowane w innej formie lub za pomoc? innych ?rodków, w inny sposób ni? opisany przez Norgren lub bez wcze?niejszej pisemnej zgody Norgren. Wszelkie prawa nie przyznane w niniejszych warunkach s? zastrze?one.

PLIKI COOKIES

Przeczytaj o tym, jak u?ywmy Plików Cookie na tej stronie.