Norgren Polska

Strona główna / O nas / PLIKI COOKIES

PLIKI COOKIES

Aby w pe?ni wykorzysta? zasoby tej strony internetowej, Twoja przegl?darka musi akceptowa? pliki cookie. Pewne w?a?ciwo?ci tej strony nie b?d? funkcjonowa?y poprawnie bez plików cookie.

Nasze pliki cookie nie przechowuj? poufnych informacji, takich jak Twoje imi? i nazwisko czy adres. Je?eli jednak wolisz ograniczy?, zablokowa? lub usun?? pliki cookie z tej strony internetowej, mo?esz u?y? do tego celu swojej przegl?darki.  Poniewa? ka?da z przegl?darek jest inna, sprawd? menu "Pomoc" przegl?dark, z której korzystasz, aby zapozna? si? ze sposobami zmiany preferencji dotycz?cych plików cookie.

Poni?sza tabela wyja?nia rodzaj i sposób wykorzystania plików cookie na naszej stronie.

Plik Cookie

Wykorzystanie Pliku Cookie

Session cookie

Te pliki cookie przechowuj? informacje dotycz?ce Twojego sposobu poruszania si? po stronie internetowej. Session cookie wygasaj? wraz z ko?cem sesji.

Google Analytics

Te pliki cookie umo?liwiaj? dzia?anie funkcji Google Analytics. Oprogramowanie to pomaga nam zdoby? i analizowa? informacje na temat wykorzystywanego rodzaju przegl?darki, liczby odwiedzaj?cych stron?, skuteczno?ci naszych kampanii marketingowych i czasu poszczególnych wizyt. Informacje te s?u?? do udoskonalenia naszej strony internetowej i reakcji odwiedzaj?cych j? osób, pomagaj? nam równie? stworzy? odpowiednie kampanie marketingowe.

Dane przechowywane przez te pliki cookie s? widoczne jedynie dla odpowiednich zespo?ów w Norgren oraz dla Google. Pliki te nie przechowuj? ?adnych informacji o charakterze poufnym.

Pliki cookie innych firm

Przegl?daj?c nasz? stron? mo?esz zauwa?y? pewne pliki cookie, które nie s? zwi?zane z Norgren. Je?li wejdziesz na stron? zawieraj?c?  wbudowane tre?ci (na przyk?ad tre?ci z serwisu YouTube lub Vimeo), mo?esz otrzyma? pliki cookie z innych stron. Nie kontrolujemy ustawie? tego rodzaju plików cookie, dlatego sugerujemy sprawdzenie stron innych firm w celu uzyskania szczegó?owych informacji na temat u?ywanych plików cookie i sposobu zarz?dzania nimi.

Polityka Prywatno?ci

Przeczytaj nasz? Polityk? Prywatno?ci